عناوین مهم

مدارک لازم جهت عضویت اشخاص حقوقی (شرکتها و مؤسسات)


1- تکمیل فرم

2- تصویر مدارک تحصیلی مؤسس یا مؤسسین یا شرکاء شرکت، کپی شناسنامه، کپی نظام وظیفه، کپی کارت ملی

3- تصویر مدارک تحصیلی پرسنل شاغل تمام وقت در شرکت (کارشناسان)، کپی شناسنامه، کپی نظام وظیفه، کپی کارت ملی

4- تصویر اساسنامه به ثبت رسیده شرکت

5- تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی

6- اصل فیش بانکی پرداخت حق عضویت

7- کپی اجاره نامه یا سند شرکت

مهرگستر بانک کشاورزی به شماره 26704394 یا جام بانک ملت به شماره 2112329843 بنام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ( قابل واریز در سراسر کشور ) .