عناوین مهم

مسابقه شماره 1

مسابقه شماره 1

1- براساس قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی چگونه سازمانی است؟

الف- غیردولتی    با استقلال مالی

ب- نیمه دولتی   با استقلال مالی

ج- دولتی    با استقلال مالی

د- دولتی   با وابستگی مالی

2- کدامیک از فرمول های زیر در ارتباط با بازده لاشه صحیح است؟

الف- وزن لاشه تقسیم بر وزن دام پوست کنده  ضربدر 100

ب- وزن لاشه تقسیم بر وزن دام زنده ضربدر 100

ج- وزن لاشه تقسیم بر وزن دام پس از ذبح ضربدر 100

د- وزن دام زنده تقسیم بر وزن لاشه ضربدر 100   

3- کمبود کدام عنصر باعث جارویی شدن برگها و یا کچلی شدن ساقه درخت در بسته می شود؟

الف- ازت      ب- روی     ج- فسفر      د- پتاس

4- جو در مقایسه با گندم ..................... است.

الف- دیررس تر        مقاوم تر به سرما              مقاوم تر به شوری

ب- دیررس تر          حساس تر به سرما           حساس تر به شوری

ج- طول دوره رشد بیشتر  مقاوم تر به شوری                حساس تر به گرما

د- زودرس تر            حساس تر به سرما           مقاوم تر به شوری

5- زیستگاه یوزپلنگ آسیایی و هوبره در کدام یک از مناطق زیر است؟

الف- کوهستانی و جنگلی  ب- دشتی و جنگلی

ج- کوهستانی و بیابانی      د- دشتی و نیمه بیابانی

6- مدیریت پسماندهای عفونی و بهداشتی به عهده کدام یک از نهادهای زیر است؟

الف- شهرداری         ب- سازمان بازیافت و تبدیل مواد

ج- دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت               د- سازمان حفاظت محیط زیست

7- عرصه های منابع طبیعی در استان یزد چند درصد سطح کل استان را شامل می شود؟

الف- 50-60 درصدب- 60-70 درصدج- 70-80 درصدد- بیش از 90 درصد

8- مهمترین اهداف سازمان جنگلها کدام است؟

الف- توسعه منابع طبیعی و حفاظت از آن

ب- حفاظت، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی

ج- توسعه و احیاء منابع طبیعی

د- حفاظت و بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی بصورت اصولی

9- EC کدام یک از کودهای آلی زیر بیشتر است؟

الف- کود مرغی        ب- کود گوسفندی           ج- کود گاوی        د- کود برگ

10- روناس گیاهی است

الف- چند ساله        از ریشه آن در صنعت رنگریزی استفاده می شود و مقاوم به شوری است.

ب- یکساله               از ریشه آن در صنعت رنگریزی استفاده می شود و حساس به شوری است.

ج- چندساله            از ساقه آن در صنعت رنگریزی استفاده می شود و مقاوم به شوری است.

د- یکساله                از ساقه آن در صنعت رنگریزی استفاده می شود و مقاوم به شوری است.

 

جدول جواب

ج 1

ج 2

ج 3

ج 4

ج 5

ج 6

ج 7

ج 8

ج 9

ج 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ارسال جواب

سمت  راست سایت کزینه "سامانه مسابقات " را کلیک نمایید

مسخصات فردی را در فیلد ها تکمیل نمایید

عدد جدول جواب را از راست به چپ در فیلد "جواب مسابقه" وارد نمایید

ج 1

ج 2

ج 3

ج 4

ج 5

ج 6

ج 7

ج 8

ج 9

ج 10

4

3

1

2

0

1

3

2

2

4

 

جواب الف-عدد 1 ب- عدد2 ج- عدد 3 د – عدد 4 را وارد نمایید

اگر جواب سوالی را نمیدانید عدد صفر را وارد نمایید

برای مثال (4223102134)

شماره مسابقه را در فیلد "شماره مسابقه" را وارد نمایید

موفق باشید.